Txoj Hau Kev Tom Ntej No Rau Lub Zej Zog

Hauv Lub Zej Zog Tom Ntej No, cov zej zog thoob plaws hauv cheeb tsam yuav npaj rau cov kev cov nyom ntawm qhov uas muaj pej xeem coob thiab hloov zuj zus. Cov thawj coj txiav txim tias nws txog caij los ua ke los xyuas kom txhua tus tswv cuab siv tau cov hwv tsam zoo thiab kom ua tau raws li lawv lub peev xwm. Lawv txhawb cov zej zog uas muaj kev txais tos uas txhua tus tswv cuab yuav tau cov kev pab uas lawv tim tsum kom muaj kev vam meej. Lawv txhawb kom lub zej zog nqis tes ua ub no thiab muaj kev nyab xeeb uas muaj cov kev ua si sab nraum zoov, thiab cov chaw uas neeg yuav taug kev thiab caij tsheb kauj vab tau heev dua.

Txiav txim seb cov zej zog yuav tsum tau faib lawv cov kev pab uas muaj tsawg li cas los ntawm qhov uas teeb plaub txoj kev nqis tes nram qab no raws li qhov koj xav tias tseem ceeb. Txav qhov koj xav tias tseem ceeb tshaj los tso rau saum toj thiab tso cov seem raws zus rau hauv qab ntawd. (Koj nias tau rau cov xib xub los txav txoj kev nqis tes mus rau sauv los sis hauv raws qhov tseem ceeb.) Yuav muab sij hawm rau koj rov los saib thiab kho qhov koj xav tias tseem ceeb thaum txoj kev soj ntsuam no xaus.

Txav thiab Tso qhov koj xaiv raws zus, los sis siv cov vos taw

Cov kev xaiv los nthuav vaj tse kom dav

Qhov muaj kev xaiv vaj tse ntau zog yuav cia tau ntau hom tsev neeg los nyob rau hauv lub zej zog. Cov laus uas nyob nrog cov me nyuam thiab cov xeeb ntxwv.

Muaj cov kev pab raws lub zej zog ntau zog

Muaj kev kawm kom ntau ntxiv, kev cob qhia ua hauj lwm thiab kev pab kho mob ntau ntxiv hauv zos. Cov tsev kawm ntawv, cov kws kho mob, thiab cov koom haum uas tsis tau peev coj cov kev pab mus rau tom cov chaw rau lub zej zos siv, cov tsev teev ntawv saib, cov tsev laus, los sis cov tsev kawm ntawv.

Cov zej zos uas mus ko taw tau

Cov kev tsheb thiab cov kev neeg taug pab kom neeg mus ko taw thiab caij tsheb kauj vab tau rau cov chaw thiab chaw ua si, thiab pab kom neeg muaj kev nyob nyab xeeb.

Siv tau sab nraum zoov ntau zog

Cov zej zog uas muaj cov kev taug thiab cov tiaj ua si ntau uas txuas cov neeg rau tej xyoob ntoo nroj tsuag.

Tshawb xyuas seb cheeb tsam nws loj hlob nrog lwm txoj hau kev rau yav tom ntej no rau lub zej zog li cas

Txoj kev loj hlob rau yav tom ntej no nws tshwm sim los ntawm qhov muaj txoj kev ua neej hauv lub nroog thiab kev ua neej ntawm ntug zos los sib tov ua ke nrog:

Lub Zej Zog Yav Tom Ntej No txoj kev kwv yees tias yuav raug rau koj thiab cov neeg nyob hauv cheeb tsam

Rov qab Txuas ntxiv