Teb Txoj Kev Ntsuam Xyuas Luv Luv No

Koj cov tswv yim yuav pab cov thawj coj hauv zos los npaj rau cheeb tsam yav tom ntej no.

Hauv 25 xyoos tom ntej no xav tias cov pej xeem neeg hauv cheeb tsam yuav loj hlob tshaj li ntawm 150,000 tus neeg ntxiv. Peb tseem yuav tau npaj hloov mus rau qhov yuav muaj cov tsheb uas tsis muaj tus neeg tsav, kev hloov hauv huab cua, kev txawj ntse thiab kev cia li siv twj los ua dej num lawm xwb, nom tswv yuav khiav mus tib seem, thiab cov neeg laus zuj zus yuav coob ob npaug.

Kev hloov tshwm sim ceev heev thiab vim cov kev hloov no yuav cuam tshuam rau peb lub neej, peb yuav tau npaj ib lub tswv yim tos.

A Greater Madison Vision yog ib txoj kev nqis tes los ntawm cheeb tsam los ua qhov ntawd: tsim ib lub hom phiaj rau kev loj hlob thiab kev nthuav dav thaum uas yuav muaj kev pauv hloov li kaum tawm xyoo tom ntej no.

Txoj kev ntsuam xyuas yuav siv sij hawm kwv yees li ntawm 10 feeb thiab qhia txog plaub txoj hau kev uas tej zaum yuav muaj rau cheeb tsam yav tom ntej no. Nyob rau hauv txoj kev ntsuam xyuas cov kab txuas Cov Lus Qhia Yam Muaj Tseeb Ceev yuav muaj cov lus qhia ntxiv.

A Greater Madison Vision Txoj Kev Ntsuam Xyuas

Ntu 1. Yam Tseem Ceeb Tshaj Rau Koj

Nyob rau ntu no koj yuav tso raws zus seb qhov twg tseem ceeb tshaj ntawm plaub txoj kev hloov nram qab no.

Ntawm cov kev hloov no qhov twg yuav tsum tau txais kev xaiv ua ntej tshaj thaum faib cov kev pab xws li sij hawm, nyiaj txiag, los sis kev haub yaum? Txav qhov koj xav tias tseem ceeb tshaj los tso rau saum toj thiab tso cov seem raws zus rau hauv qab ntawd. Koj tseem yuav nias tau rau cov xib xub kom txav mus sauv los sis mus hauv raws qhov tseem ceeb.

Pej Xeem

Cov pej xeem laus zus zuj nws coob ob npaug; lwm haiv neeg thiab ntau hom neeg muaj coob zuj zus; vaj tse hloov thiab kev xaiv ntawm kev noj nyob COV LUS QHIA YAM MUAJ TSEEB CEEV

Tej Txuj Ci Tshiab (Technology)

Cov tsheb uas tsis siv neeg tsav; cov hauj lwm uas cia li siv tshuab ua; cov kev txawj ntse tshiab; nthuav kev ua lag luam saum huab cua (ecommerce) COV LUS QHIA YAM MUAJ TSEEB CEEV

Pawg Neeg

Muaj kev sib pom zoo tsawg ntawm pawg neeg thoob plaws hauv lub xeev thiab lub teb chaws; nom tswv yuav daws teeb meem tsawg zog; txo cov nyiaj pab rau cov zej zog los ntawm xeev thiab nom tswv teb chaws COV LUS QHIA YAM MUAJ TSEEB CEEV

Cov Kev Hloov Hauv Ib Cheeb Tsam Puag Ncig

Huab cua hloov; dej tsis huv; txo dej COV LUS QHIA YAM MUAJ TSEEB CEEV

Ntu 2. Plaub Txoj Hau Kev Xaiv Rau Yav Tom Ntej No

Ntxiv mus peb yuav qhia txog plaub txoj hau kev xaiv rau yav tom ntej no. Txhua qhov piav qhia txog qhov teeb meem “yog tias”: yog tias cov zej zog muab lawv cov kev pab tso tag nrho rau ib yam kev hloov loj saum toj no. Txhua txoj hau kev rau yav tom ntej no yuav muaj cov kev nqis tes uas lub zej zog yuav ua thiab yuav piav qhia seb cov kev nqis tes ntawv yuav cuam tshuam rau txoj kev loj hlob thaib peb txoj kev noj qab nyob zoo li cas. Koj yuav xaiv cov kev xam pom ntawm txhua txoj hau rau yav tom ntej no uas koj xav tias zoo tshaj rau cheeb tsam.

Plaub txoj hau kev rau yav tom ntej no mas yuav koom rau cov ntsiab lus no:

  • Lub Zej Zog

  • Kev tawm tswv yim tshiab

  • Kev cia siab rau tus kheej

  • Kev txuag

COV LUS QHIA YAM MUAJ TSEEB CEEV: Tsim cov hau kev rau yav tom ntej no li cas thiab nws cov kev txwv yog dab tsi.

Txuas ntxiv